HUS Fastigheter / årsberåttelse 2018

Alltid med människan i fokus

År 2018 var ett utmärkt år för HUS Fastigheter. Till exempel var vår personalnöjdhet och till följd av denna även vår kundnöjdhet på högsta nivå i bolagets historia. Detta vittnar om att vårt bolag klarar av att producera sunda, säkra och störningsfria verksamhetsförutsättningar för förstklassig specialsjukvård. Bolaget uppnådde även sina ekonomiska mål. För att uppnå målen motiverade vi våra anställda såväl genom att belöna dem för uppnående av egna mål som för initiativrikedom och aktivitet.

Samarbetet mellan HUS Fastigheter och beställaren, Samkommunen HUS, har fungerat väl. Vi har främjat ärenden tillsammans, i en konstruktiv anda. Även i fortsättningen främjar HUS Fastigheter allt mer utnyttjande av sin egen kompetens för specialsjukvårdens väl både i Nyland och i hela landet.

Specialsjukvård kräver avancerade lokaler

I början av år 2018 startade vi HUS hittills största investeringsobjekt, bergssprängningen under Brosjukhuset. Byggnaden på Mejlans sjukhusområde kommer att ersätta Tölö sjukhus samt en del av funktionerna inom Resultatenheten för cancersjukdomar. Brosjukhusets kostnadsberäkning uppgår till 295 miljoner euro och det beräknas stå klart år 2022.

Brosjukhuset har en speciell implementeringsmodell, integrerad projektleverans. Dess syfte är att förbättra samarbetet mellan bolaget och huvudentreprenören samt därmed kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi kommer att duplicera implementeringsmodellen till exempel för sanering av Parksjukhusets eller före detta Barnklinikens behov. Barnklinikens verksamheter flyttade till Nya Barnsjukhuset hösten 2018.

År 2018 färdigställde vi ett saneringsoch utbyggnadsprojekt för byggnad 13 på Mejlans sjukhusområde, där Säkerhetstjänsternas toppmoderna kontrollrum flyttade in. Kontrollrummet fungerar dygnet runt och mottar fastighetsoch säkerhetsvarningar från hela HUCS-området. Tack vare nya, gemensamma lokaler kan Säkerhetstjänsters operativa personal och säkerhetsexperter samarbeta sömlöst.
I cancerklinikens underjordiska lokaler placerade vi bland annat HNS egen cyklotron, med vilken vi kan börja tillverka diagnostiska läkemedel.

Framtidens lösningar redan i dag

År 2018 utvidgade vi även vårt utnyttjande av artificiell intelligens för att förbättra våra hissars driftsäkerhet. Nu används systemet redan i 98 % av alla hissar vid HUS. Tack vare systemets förhandsvarning kan vi till exempel reparera en kritisk hiss från helikopterplattan ner till Triangelsjukhuset redan före ett fel upptäcks. I framtiden kommer vi att ta hjälp av artificiell intelligens även för övervakning av fastigheternas byggautomation. Artificiell intelligens hjälper oss också att hitta platser där vi kan förbättra fastigheternas energieffektivitet.

Inom HUS föråldrade byggnadsbestånd genomförde vi flera undersökningar av inomhusluft och tekniska reparationsprojekt i enlighet med renoveringsplaner vi producerade på basis
av undersökningarna. HUS Fastigheter är involverat i projektet Sisäilmapoliisi vid Aalto-universitetet, som bland annat utvecklade trådlösa mätsystem för lokalisering av inomhusmiljökällor. HUS-Fastigheter följer aktivt med även miljöministeriets miljöministeriets projektet Sunda lokaler 2028, vars huvudmål är att göra offentliga byggnader hälsosammare samt effektivera vård och rehabilitering av personer med symtom.

HUS Fastigheter vill fortsätta vara nummer ett i sin bransch. Det innebär ett toppenteam och rätt attityd. Detta omfattar beredskap att acceptera och dra nytta av förändringar, som till exempel digital teknik, artificiell intelligens, augmenterad verklighet och en krävande verksamhetsmiljö förutsätter.

HUS real estate / annual report 2018

Always focusing on people

For HUS Real Estate, 2018 was an excellent year. For example, our employee satisfaction, and therefore also our customer satisfaction, reached its highest level in our company’s history. This tells us that we can generate healthy, safe and trouble-free operational prerequisites for premium specialised medical care. We also achieved our company’s economic objectives. We reached our objectives by motivating and rewarding our staff for reaching their personal goals, for personal initiative and for being active.

Co-operation between HUS Real Estate and our client, HUS Helsinki University Hospital, has worked well. We have promoted matters together, in a constructive spirit. In the future, HUS Real Estate will continue to further the use its own expertise to the benefit of specialised medical care in the Uusimaa area and in the entire country.

Specialised medical care requires advanced facilities

At the outset of 2018, we initiated the largest investment objective to date for HUS, the excavation work for Bridge Hospital. The building in the Meilahti Hospital area will replace the operations of Töölö hospital, as well as part of the operations at the current Oncology profit centre. The cost estimate for Bridge Hospital is EUR 295 million, and according to the plans it will be completed in 2022.

Bridge Hospital also has an exceptional implementation model, integrated project delivery. It aims to improve the cooperation between the company and the main developer, and thereby quality and cost efficiency as well. We will duplicate the implementation model for instance when renovating Park Hospital – the former Children’s Hospital – to accommodate the needs of adult surgery. The operations of the old Children’s Hospital moved to the New Children’s Hospital in autumn 2018.

In 2018, we completed a renovation and expansion project for Building 13 in the Meilahti hospital area, where Security Services established a state-of-the art control room. The control room functions 24/7 and receives property and security alerts from the entire HUCH (Helsinki University Central Hospital) area. Thanks to new, common premises, the operational staff of Security Services can communicate seamlessly with safety experts.
In the Oncology Clinic’s underground equipment facilities, we placed HUS’s own cyclotron, which enables HUS to start producing diagnostic drugs.

Future solutions – already today

In 2018, we expanded the use of artificial intelligence to improve operational reliability of our lifts. Today, the system is used in 98% of all HUS lifts. As a result, a proactive alert system will help us repair failures already before they emerge, for example in the critical lift from the helipad of Kolmiosairaala Hospital. In the future, we will also employ artificial intelligence in building automation for our properties. Artificial intelligence will also help us find sites where we can improve the energy efficiency of our properties.

We performed several internal environmental investigations in the aged HUS building stock, and conducted technical repair projects according to repair plans based on the research. HUS Real Estate is involved in Aalto University’s Indoor Air Police project, where, among other things, wireless measurement systems were developed to locate sources of indoor air problems in buildings. HUS Real Estate also actively follows the Ministry of the Environment’s Healthy Premises Programme (Terveet tilat 2028), whose main objective is to improve the health of public buildings as well as improving care and rehabilitation of people suffering from indoor air problems.

HUS Real Estate wants to continue being the number one player in its field. This means having the best people and the right attitude. This means we have to be prepared to accept and take advantage of the changes required by, for example, digital technology, artificial intelligence, augmented reality and a demanding operational environment.