Tilinpäätös

TULOSLASKELMA

2018 2017
LIIKEVAIHTO
LIIKEVAIHTO 158 688 133.62 137 765 818.97
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Liiketoiminnan muut tuotot 51 988.87 14 351.16
MATERIAALIT JA PALVELUT
Aineet tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -6 859 837.87 -7 761 950.23
Varaston muutos 15 207.77 10 621.32
Ulkopuoliset palvelut -128 547 631.05 -107 637 446.65
MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ -135 392 261.15 -115 388 775.56
HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot -13 556 415.95 -12 594 019.41
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut -2 391 999.31 -2 309 090.23
Muut henkilösivukulut -329 298.16 -423 731.63
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -16 277 713.42 -15 326 841.27
POISTOT
Suunnitelman mukaiset poistot -2 082 425.09 -2 281 624.06
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Liiketoiminnan muut kulut -4 870 677.88 -4 561 951.69
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 117 044.95 220 977.55
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 11 243.66 11 243.66
Muut korko-ja rahoitustuotot 3 819.44 3 444.53
Korkokulut saman konsernin yrityksille -77 163.88 -79 788.98
Muut korko-ja rahoituskulut -48 267.27 -57 692.82
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -110 368.05 -122 793.61
VOITTO ENNEN TPSIIRTOJA JA VEROJA 6 676.90 98 183.94
Muut välittömät verot -1 450.99 -19 757.84
TILIKAUDEN VOITTO 5 225.91 78 426.10

 

TASE

31.12.2018 31.12.2017
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet 13 570.00 9 334.64
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 13 570.00 9 334.64
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Liittymismaksut 0.00 21 915.54
Rakennukset ja rakennelmat 35 022 280.22 36 170 457.45
Koneet ja kalusto 3 208 415.28 3 153 709.88
Muut aineelliset hyödykkeet 2 320.00 2 320.00
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 38 233 015.50 39 348 402.87
SIJOITUKSET
Osuudet saman konsernin yrityksistä 5 045.64 5 045.64
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 439 548.72 439 548.72
Muut osakkeet ja osuudet 1 253 056.00 1 253 056.00
Muut saamiset 53 820.13 67 275.17
SIJOITUKSET YHTEENSÄ 1 751 470.49 1 764 925.53
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 39 998 055.99 41 122 663.04
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
Aineet ja tarvikkeet 234 174.57 218 966.80
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 234 174.57 218 966.80
SAAMISET
Myyntisaamiset 182 354.28 246 828.70
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 17 515 936.74 16 519 552.69
Muut saamiset 7 343.00 5 800.26
Siirtosaamiset 223 385.79 331 436.45
SAAMISET YHTEENSÄ 17 929 019.81 17 103 618.10
RAHAT JA PANKKISAAMISET
Rahat ja pankkisaamiset 18 087.00 19 157.90
RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ 18 087.00 19 157.90
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 18 181 281.38 17 341 742.80
VASTAAVAA YHTEENSÄ 58 179 337.37 58 464 405.84
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 723 208.08 723 208.08
Ed.tilikausien voitto 1 307 042.36 1 228 616.26
Tilikauden voitto 5 225.91 78 426.10
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 035 476.35 2 030 250.44
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 6 839 420.00 7 966 032.00
Lainat saman konsernin yrityksiltä 24 827 000.00 25 999 000.00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 31 666 420.00 33 965 032.00
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 126 612.00 1 126 612.00
Lainat saman konsernin yrityksiltä 1 172 000.00 1 422 000.00
Saadut ennakot 267 354.65 266 270.13
Ostovelat 12 544 542.69 9 282 279.15
Velat saman konsernin yrityksille 575 163.13 2 760 407.62
Muut velat 6 277 530.22 5 378 258.61
Siirtovelat 2 514 238.33 2 233 295.89
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 24 477 441.02 22 469 123.40
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 56 143 861.02 56 434 155.40
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 58 179 337.37 58 464 405.84