HNS Fastigheter Ab / Årsberättelse 2019

Bättre resultat genom samarbete

Det ekonomiska resultatet för år 2019 var utmärkt och i linje med det som förutspåtts. Verksamheten utvecklades positivt i varje enhet. Verksamhetens volym beräknas ligga kvar på en hög nivå, eftersom behoven inom den specialiserade sjukvården ökar på grund av befolkningens åldrande: projektvolymerna ökar och storleken på projekten växer.
Det smidiga samarbetet mellan HUS och HNS Fastigheter har stadigt intensifierats och även utökats under 2019. HNS Fastigheter har från olika områden av HUS och även från medlemskommunerna fått mera funktioner att sköta. Verksamhetens utvidgande till nya sjukhusfastigheter är ett bevis på klienternas förtroende.
HNS Fastigheter fortsätter att genomföra sin strategi under ledning av verkställande direktören Juha Tiuraniemi som inledde sitt arbete 16.9.2019.
För att upprätthålla ett kvalitativt resultat utvecklas verksamheten kontinuerligt. Samarbete och systematiskt utnyttjande av digitaliseringen är centrala faktorer. Tack vare digitaliseringen utvidgas användningen av artificiell intelligens och serviceprocesserna blir mera strömlinjeformade. Under 2019 infördes ett elektroniskt system för godkännande.

Samma riktning på alla nivåer

En av metoderna som främjar samarbetet är Big Room-arbetet där byggprojektets olika parter kan genom en öppen interaktion hålla sig hela tiden uppdaterade. Verksamhetsmodellen har konstaterats vara fungerande i praktiken i Brosjukhusets byggarbete, eftersom projektet framskrider enligt tidsplanen och budgeten och kommer att slutföras planenligt på sommaren 2022.
HNS Fastigheter har betonat ansvarsfullhet. Grundtanken är att utbilda hela personalen att förstå arbetstagarens eget ansvar både för sina arbetsuppgifter och för hela organisationens verksamhet. Resultaten är synliga: arbetsmotivationen och samförståndet har utvecklats positivt, liksom effekterna på störningssituationer och svarstider.

Bostäder för yrkesutbildade inom den specialiserade sjukvården

Migrationen till tillväxtcentra och befolkningens åldrande ökar förutom behovet av sjukvårdstjänster även behovet för personalbostäder som är avsedda för yrkesutbildade inom den specialiserade sjukvården, särskilt i huvudstadsregionen. Under 2019 inleddes ett tillbyggnadsprojekt för 96 frifinansierade bostäder i Näshöjden i Helsingfors, som planeras vara färdiga 1.12.2020.
I huvudstadsregionen utgör anskaffningen av lämpliga tomter en utmaning för tillbyggnad: både tomternas pris och andra faktorer som påverkar kostnaderna borde möjliggöra boende till rimliga priser.

Kärnkompetensen i våra egna händer

HNS Fastigheter är verksamt nationellt på ett mycket specialiserat område. På områden utanför Mejlans uppskattar man emellertid alltid om någon annan kan producera samma tjänster lika bra eller bättre. I vissa fall produceras tjänster i samarbete med en extern tjänsteleverantör. I synnerhet strategiskt viktiga funktioner som gäller säkerhet och sjukhushygien sköter man emellertid själv för att säkra tillförlitligheten och störningsfriheten.
Avvikande från många offentliga projekt har HNS Fastigheters investeringar hållit budgeten väl. Utgångspunkten är en noggrann planering och genomförande som anpassats till behovet utan några onödiga utsvävningar samt en bra kontroll av projekten. Den unika visionen och kompetensen som HNS Fastigheter har borde i fortsättningen utnyttjas genom att allt kraftigare förankra kompetensen i utvecklingen och vidareutvecklingen av åtminstone Helsingfors och Esbo städers sjukhusområden. Öppenhet är en fördel för alla.

HUS Real Estate / Annual Report 2019

Working together for better results

The financial performance in 2019 was excellent and in line with forecasts. Operations have developed positively in each unit. The volume of operations is projected to remain at a high level, as the ageing of the population leads to a greater need for specialist care. Both the number and scale of projects are set to increase.
Seamless cooperation between HUS Helsinki University Hospital and HUS Real Estate was steadily consolidated and expanded in 2019. HUS Real Estate has been given a larger remit throughout the various HUS areas of operation and member municipalities. The expansion of the scope of these operations into new hospital sites is indicative of customer confidence in this area.
HUS Real Estate will continue to implement its strategy under the leadership of Managing Director Juha Tiuraniemi, who took up the position on 16 September 2019.
Operations will be continuously developed in order to maintain high quality outcomes. Cooperation and systematic exploitation of digitization are key elements in this regard. Thanks to digitization efforts, the use of artificial intelligence is set to expand and service processes will become more streamlined. An electronic approval system was introduced in 2019.

The same direction at all levels

A good example of cooperation efforts at HUS is the Big Room initiative, whereby the various parties involved in a construction project are continuously kept up-to-date on developments through open interaction. The efficacy of this approach has been proven in practice in the construction work at HUS’ Bridge Hospital. The project is progressing on schedule and on budget and will be completed as planned by summer 2022.
Accountability emphasized in HUS Real Estate’s operations. HUS Real Estate is committed to educating all staff to understand their responsibilities both in their own work and in relation to the entire organization. The results are there to be seen. Work motivation and a common sense of purpose have been improved, and this has had a positive impact on reducing disruptions and response times.

Homes for specialist care professionals

Migration to growth centres and the ageing of the population is not only increasing the need for hospital services, but also the need for employee housing for specialist medical professionals, especially in the metropolitan region. In 2019, a refurbishment project for 96 privately funded residences was started in Niemenmäki, Helsinki, with a planned completion date of 1 December 2020.
The challenge for new construction developments in the metropolitan area is the acquisition of suitable plots. Both the price of the plots and other factors influencing these costs must be conducive to affordable housing.

Core competencies in our own hands

HUS Real Estate operates nationally in a highly specialised field. In areas beyond Meilahti, however, the question of whether another operator can produce the same services as well as or better is always asked. Consequently, in some cases, services are produced in cooperation with an external service provider. However, strategically important functions, especially those related to safety and hospital hygiene, are handled in-house in order to ensure reliability and trouble-free operations.
Unlike many public property developments, HUS Real Estate investments have remained well on budget. The starting point is careful planning and implementation without the need for extensions, as well as good project management. Going forward, the unique vision and expertise developed by HUS Real Estate should be exploited by engaging more closely in the development and optimization of the hospital areas throughout the cities of Helsinki and Espoo. Transparency is to the benefit of everyone.