Tilinpäätös

TULOSLASKELMA

2019 2018
LIIKEVAIHTO
LIIKEVAIHTO 1198 005 196.70 158 688 133.62
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Liiketoiminnan muut tuotot 169 844.54 51 988.87
MATERIAALIT JA PALVELUT
Aineet tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -10 445 196.82 -6 859 837.873
Varaston muutos -39 012,46 5 207.77
Ulkopuoliset palvelut -162 385 727.73 -128 547 631.05
MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ -172 869 937.01 -135 392 261.15
HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot -14 749 366.07 -13 556 415.95
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut -2 574 855.57 -2 391 999.31
Muut henkilösivukulut -403 848.60 -329 298.16
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -17 728 070.24 -16 277 713.42
POISTOT
Suunnitelman mukaiset poistot -2 030 910.30 -2 082 425.09
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Liiketoiminnan muut kulut -5 436 610.93 -4 870 677.889
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 109 512.76 117 044.95
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 11 243.66 11 243.66
Muut korko-ja rahoitustuotot 2 753.21 3 819.44
Korkokulut saman konsernin yrityksille -67 777.09 -77 163.88
Muut korko-ja rahoituskulut -47 120.99 -48 267.27
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -100 901.21 -110 368.05
VOITTO ENNEN TPSIIRTOJA JA VEROJA 8 611.55 6 676.90
Muut välittömät verot -2 390.51 -1 450.99
TILIKAUDEN VOITTO 6 221.04 5 225.91

 

TASE

31.12.2019 31.12.2018
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet 8 360.00 13 570.00
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 8 360.00 13 570.00
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Rakennukset ja rakennelmat 33 541 155.28 35 022 280.22
Koneet ja kalusto 3 115 087.53 3 208 415.28
Muut aineelliset hyödykkeet 2 320.00 2 320.00
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 36 658 562.81 38 233 015.50
SIJOITUKSET
Osuudet saman konsernin yrityksistä 5 045.64 5 045.64
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 439 548.72 439 548.72
Muut osakkeet ja osuudet 589 387.13 1 253 056.00
Muut saamiset 40 365.09 53 820.13
SIJOITUKSET YHTEENSÄ 1 074 346.58 1 751 470.49
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 37 741 269.39 39 998 055.99
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
Aineet ja tarvikkeet 195 162.11 2234 174.57
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 195 162.11 234 174.5
SAAMISET
Myyntisaamiset 255 394.40 182 354.28
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 25 178 147.55 17 515 936.74
Muut saamiset 4 165.88 7 343.00
Siirtosaamiset 303 967.89 223 385.79
SAAMISET YHTEENSÄ 25 741 675.72 17 929 019.81
RAHAT JA PANKKISAAMISET
Rahat ja pankkisaamiset 20 294.30 18 087.00
RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ 20 294.30 18 087.00
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 25 957 132.13 18 181 281.38
VASTAAVAA YHTEENSÄ 63 698 401.52 58 179 337.37
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 723 208.08 723 208.08
Ed.tilikausien voitto 1 312 268.27 1 307 042.36
Tilikauden voitto 6 221.04 5 225.91
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 041 697.39 2 035 476.35
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 5 712 808.00 6 839 420.00
Lainat saman konsernin yrityksiltä 23 655 000.00 24 827 000.00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 29 367 808.00 31 666 420.00
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 126 612.00 1 126 612.00
Lainat saman konsernin yrityksiltä 1 172 000.00 1 172 000.00
Saadut ennakot 234 682.09 267 354.65
Ostovelat 16 900 871.12 12 544 542.69
Velat saman konsernin yrityksille 402 430.92 575 163.13
Muut velat 9 581 223.61 6 277 530.22
Siirtovelat 2 871 076.39 2 514 238.33
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 32 288 896.13 24 477 441.02
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 61 656 704.13 56 143 861.02
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 63 698 401.52 58 179 337.37