HNS Fastigheter Ab / Årsberättelse 2020

Omsättning 221,4 M€

Rekordår under undantagsförhållanden 

Trots undantagsförhållandena var det ekonomiska resultatet för 2020 det bästa mätt med avseende på både omsättning. Bolagets personalstyrka fortsatte att öka i och med den kraftiga efterfrågan på tjänster. Vår årliga kundnöjdhetsenkät gav det högsta resultatet i vår mätningshistoria. Likaså var personalnöjdheten den bästa i historien.

Vårt samarbete både med enheterna och inom hela HUS fungerade utmärkt. Våra tjänster utvidgades på sjukhusen i Esbo och Hyvinge. Samarbetet för att utveckla Helsingfors och Esbo sjukhusområden fortsatte att fördjupas. 

Undantagsåret testade vår anpassningsförmåga

Tack vare styrningen under undantagstillstånd kunde vi producera de nödvändiga lösningarna på ett lämpligt sätt. Vi hade redan tidigare övergått till ett elektroniskt godkännande av dokument. Användningen av redskapen för distansarbete hade också redan inletts och vår beredskap för utrymmen för distansarbete var god. 

Eftersom informationen om pandemin preciserades under året krävde många uppgifter omedelbara reaktioner och anpassningar. Pandemin förenade experternas krafter och samarbetet med HUS läkare och vårdpersonal gick bra. 

På grund av specialarrangemangen fanns det behov av företagets kompetens på många ställen. Till exempel behövdes information om antalet lokaler som lämpar sig för intensivvård, placeringar och tekniska lösningar i början av pandemin. Våra olika enheter deltog också aktivt i planeringen och beredningen av reservsjukhuset.

Betydelsen av omformningsflexibilitet i lokaler och system kommer i fortsättningen att framhävas ytterligare: rollen för utrymmena för kontorsarbete förändras och användningen av utrymme effektiviseras. Pandemin påskyndade övergången från närvaroutbildning till online-utbildningar och webbinarier.

Vårt miljöansvar framhävs

Vi lärde oss av pandemin att det är viktigt att vara en del av lösningen, även om den inte är en del av den ursprungliga planen. Flexibilitet och beredskap betonas även i fortsättningen. En stark satsning på digitalisering kommer att effektivisera och förändra processerna inom alla våra servicebranscher. Vi utvecklar även vår konkurrenskraft genom den mest kompetenta personalen.

Även om undantagsförhållandena krävde snabba reaktioner och band resurser fortsatte vi samtidigt att planera på lång sikt och genomföra åtgärder. Till exempel har fastighetsinvesteringarna framskridit enligt planerna, enligt den avtalade budgeten. 

Under verksamhetsåret reformerade vi vår strategi. Målet med reformen är att vi ska bli ännu bättre på särskilt kommunikation med människor, öppenhet och ansvar. En central utmaning för det påbörjade decenniet är vår strävan efter kolneutralitet.

Vår vision som ”den mest kompetenta partnern och utvecklaren på sjukhusfastigheter” sammanfattar vår vision. Utsikterna för företagets ekonomi och verksamhet är stabila för innevarande år.

HUS Real Estate Ltd / Annual Report 2020

Turnover 221,4 M€

A record year in exceptional circumstances 

The financial result for 2020 was, despite the exceptional circumstances, the best in history as measured by turnover. The company’s personnel amount continued to grow due to intense demand for services. Our annual customer satisfaction survey produced the highest result ever in our measurement history. Personnel satisfaction was also at the best level throughout history.

Our cooperation between both units and throughout HUS worked in an excellent manner. Our services were expanded in the hospital in Espoo and Hyvinkää. The cooperation to develop the hospital areas in Helsinki and Espoo continued with greater depth than before. 

The exceptional year tested our adaptability

Thanks to management of the state of emergency, we were able to produce the solutions required appropriately. We had already transitioned to electronic document approval earlier. Use of remote tools had also been started and we were fully prepared to use remote workspaces. 

As information about the pandemic became clearer in the course of the year, many tasks required immediate reaction and application. The pandemic combined the forces of the experts, and cooperation with HUS’s physicians and nursing staff was excellent. 

The company’s competence was in high demand in many places due to the special arrangements. For instance, information about the number of facilities, placement and technical solutions suitable for intensive care was needed in the early stage of the pandemic. Our various units were also actively involved in the planning and preparation of the temporary hospital.

The importance of conversion flexibility of facilities will be further highlighted in the future: the role of office facilities is changing and use of space is enhancing. The pandemic accelerated the transition from contact trainings to online trainings and webinars.

Our environmental responsibility is emphasised

We have learned from the pandemic that it is important to be part of the solution, even if that is not part of the original plan. Flexibility and preparedness will be emphasised in the future also. Our strong investment in digitalisation will further enhance and change processes in all of our fields of service. We will also improve our competitiveness with the most competent personnel.

Although the exceptional circumstances required quick reactions and tied up resources, we continued with long-term planning and implementation of measures at the same time. For example, our real estate investments have progressed according to plan and on the agreed budget. 

We reformed our strategy during the year under review. The goal of the reform is to enable us to respond to interaction between people, openness and responsibility even better than thus far. One key challenge for this decade is our aim to become carbon neutral.

Our strategic intent is summed up in our vision “The most competent partner and developer in hospital buildings”. The company has a stable outlook for the current year in finances and operations.