Tilinpäätös

TULOSLASKELMA

2020 2019
LIIKEVAIHTO
LIIKEVAIHTO 221 394 320.36 1198 005 196.70
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Liiketoiminnan muut tuotot 56 392.15 169 844.54
MATERIAALIT JA PALVELUT
Aineet tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -8 806 866.20 -10 445 196.82
Varaston muutos 10 883.32 -39 012.46
Ulkopuoliset palvelut -186 083 709.86 -162 385 727.73
MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ -194 879 692.74 -172 869 937.01
HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot -15 775 258.46 -14 749 366.07
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut -2 720 173.21 -2 574 855.57
Muut henkilösivukulut -378 218.46 -403 848.60
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -18 873 650.13 -17 728 070.24
POISTOT
Suunnitelman mukaiset poistot -1 933 766.34 -2 030 910.30
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Liiketoiminnan muut kulut -5 641 439.82 -5 436 610.93
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 122 163.48 109 512.76
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 11 243.66 11 243.66
Muut korko-ja rahoitustuotot 8 725.75 2 753.21
Korkokulut saman konsernin yrityksille -43 448.92 -67 777.09
Muut korko-ja rahoituskulut -30 761.65 -47 120.99
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -54 241.16 -100 901.21
VOITTO ENNEN TPSIIRTOJA JA VEROJA 67 922.32 8 611.55
Muut välittömät verot -13 503.81 -2 390.51
TILIKAUDEN VOITTO 54 418.51 6 221.04

 

TASE

31.12.2020 31.12.2019
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet 4 240.00 8 360.00
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 4 240.00 8 360.00
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Rakennukset ja rakennelmat 32 060 030.34 33 541 155.28
Koneet ja kalusto 2 843 337.23 3 115 087.53
Muut aineelliset hyödykkeet 2 320.00 2 320.00
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 34 905 687.57 36 658 562.81
SIJOITUKSET
Osuudet saman konsernin yrityksistä 5 045.64 5 045.64
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 439 548.72 439 548.72
Muut osakkeet ja osuudet 722 304.34 589 387.13
Muut saamiset 26 910.05 40 365.09
SIJOITUKSET YHTEENSÄ 1 193 808.75 1 074 346.58
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 36 103 736.32 37 741 269.39
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
Aineet ja tarvikkeet 206 045.43 195 162.11
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 206 045.43 195 162.11
SAAMISET
Myyntisaamiset 386 233.04 255 394.40
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 20 401 258.43 25 178 147.55
Muut saamiset 4 282.57 4 165.88
Siirtosaamiset 413 752.68 303 967.89
SAAMISET YHTEENSÄ 21 205 526.72 25 741 675.72
RAHAT JA PANKKISAAMISET
Rahat ja pankkisaamiset 18 264.40 20 294.30
RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ 18 264.40 20 294.30
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 21 429 836.55 25 957 132.13
VASTAAVAA YHTEENSÄ 57 533 572.87 63 698 401.52
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 723 208.08 723 208.08
Ed.tilikausien voitto 1 318 489.31 1 312 268.27
Tilikauden voitto 54 418.51 6 221.04
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 096 115.90 2 041 697.39
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 4 586 196.00 5 712 808.00
Lainat saman konsernin yrityksiltä 22 483 000.00 23 655 000.00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 27 069 196.00 29 367 808.00
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 126 612.00 1 126 612.00
Lainat saman konsernin yrityksiltä 1 172 000.00 1 172 000.00
Saadut ennakot 246 971.56 234 682.09
Ostovelat 13 141 780.89 16 900 871.12
Velat saman konsernin yrityksille 211 401.39 402 430.92
Muut velat 9 379 282.65 9 581 223.61
Siirtovelat 3 090 212.48 2 871 076.39
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 28 368 260.97 32 288 896.13
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 55 437 456.97 61 656 704.13
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 57 533 572.87 63 698 401.52

 

.