HNS Fastigheter Ab / Årsberättelse 2021

Omsättning 245,5 M€

Stark tillväxt i kontinuerlig beredskap

År 2021 överskuggades verksamheten av coronaviruspandemin som pågick hela året och vars utveckling följdes upp intensivt. Detta påverkade innehållet och metoderna i allas arbete. Trots det var bolagets ekonomiska resultat det bästa genom tiderna. År 2021 bidrog i synnerhet byggprojektet för det nya Brosjukhuset till att omsättningen ökade.

Den starka efterfrågan på tjänster ledde till att antalet anställda hos bolaget alltjämt ökade. År 2021 uppnåddes det genom tiderna bästa resultatet i den årliga kundnöjdhetsenkäten. Som starka sidor upplevde personalen bland annat möjligheten till självständigt arbete och arbetstagarnas uppfattning om sin egen kompetens. Också kundnöjdheten var fortsatt på en hög nivå, och resultatet var det näst högsta genom tiderna.

I verksamhetsmiljön startade en exceptionellt långvarig och historisk förändring då det beslöts att välfärdsområden inrättas i enlighet med lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen. Lagen trädde i kraft 1.7.2021.

Året för omsättning av strategin i praktiken

Ifjol började man omsätta den år 2020 uppdaterade strategin i praktiken. Med tanke på de centrala nyckeltalen lyckades detta bra. Nyckeln till detta är en verksamhet där värderingarna iakttas samt personalens kompetens och ansvarstagande. Detta resulterar i en evolution i den dagliga serviceförmågan samt kontinuerlig utveckling av varje persons egen arbetsuppgift. Den värderingsgrundade verksamhetsmodellen gjorde det lättare att omsätta strategin i praktiken: de strategiska målen grundar sig på värderingarna, vilket innebär att det blir lättare att implementera dem.

År 2022 fortsätter arbetet med att uppnå de strategiska målen. Ett av målen under strategiperioden är att vi ska agera ansvarsfullt och konkurrenskraftigt. Den ökade omsättningen och det goda resultatet visar att vi lyckats i fråga om detta mål. Vi tar ansvar för både miljön och samhället.

Miljöansvar innefattar bland annat en övergång till kolneutralitet inom exempelvis byggandet. Vi har som mål att minska både vårt eget och våra kunders kolavtryck, dvs. utöka det egna aktiva kolavtrycket.

Nya välfärdsområden, nya möjligheter

Social- och hälsovårdsreformen förändrar vår verksamhetsmiljö. Inom Nylands välfärdsområde finns det ett servicebehov som vi genom vår kompetens kan tillgodose utmärkt. Vi är en naturlig, pålitlig och konkurrenskraftig partner som utmärkt förstår och tillgodoser den specialiserade sjukvårdens behov för både HUS-sammanslutningen och det välfärdsområde den bildar. Vi har en förmåga, som under pandemin konstaterats vara bra, att svara på även överraskande utmaningar i den specialiserade sjukvårdens miljö.

HNS Fastigheters goda, gällande fastighetsverksamhet och ställning har utifrån beslutet om social- och hälsovårdsreformen erkänts. Vi anser att etableringen av välfärdsområden ger nya möjligheter för HNS Fastigheter.

Våra utsikter för 2022 är stabila. Vi tror att vår verksamhet har etablerats så, att vi för den kommande HUS-sammanslutningen och välfärdsområdena kan tillhandahålla landets bästa service på ett kostnadseffektivt sätt.

HUS Real Estate Ltd /
Annual Report 2021

Turnover 245,5 M€

Robust growth in a constant state of preparedness

Our activities in 2021 were overshadowed by the coronavirus pandemic, which continued through the year and was closely monitored within the company. This had an impact on the content and execution of everyone’s work. Despite this, the company recorded its best ever financial performance. Turnover increased in 2021 particularly due to the construction project of the new Bridge Hospital.

We continued to recruit new employees due to robust demand for our services. Our annual personnel satisfaction survey in the year under review yielded the best results in the company’s history. Employees identified strengths such as the potential for independent work and confidence in their own skills. Client satisfaction also remained high, being the second highest ever recorded.

An exceptionally lengthy and historical administrative change was launched in our operating environment, as the decision was taken to establish wellbeing services counties with the legislation implementing and enforcing the reform of health care, social services and rescue services. The Act in question entered into force on July 1, 2021.

Year of putting the strategy into practice

In the year under review, we began putting our strategy as revised in 2020 into practice. Key indicators show that the results have been excellent. The foundation for all this is acting according to our values and relying on employees for their professional skills and sense of responsibility. As a result, we have seen the evolution of our day-to-day service capability and the continuous improvement of each employee’s duties. Putting the strategy into practice was made easier by our value-based operating model: our strategic goals are rooted in our values and can thus be effectively deployed.

We continue to pursue our strategic goals in 2022. One of the goals for this strategy period is for our operations to be responsible and competitive. Our increased turnover and good financial performance show that we have succeeded in this. We take environmental and social responsibility.

Environmental responsibility includes elements such as the transition towards carbon-neutral practices, for instance in construction. We aim to reduce our own and our client’s carbon footprint, i.e. to increase our active carbon handprint.

New wellbeing services counties, new opportunities

The health and social services reform will alter our operating environment. The wellbeing services counties in Uusimaa will have service needs to which our expertise is excellently placed to respond. We are the obvious choice for a reliable and competitive partner fully aware of the needs of specialized medical care, both for the HUS Group and for the wellbeing services counties that are its constituents. During the pandemic, we have proven ourselves well capable of meeting unexpected challenges in a specialized medical care environment.

The good current property management of HUS Real Estate and the company’s status has been acknowledged pursuant to the health and social services reform decision. The formation of the wellbeing services counties offers us new opportunities.

Our outlook for 2022 is stable. We believe we have established our operations to the point where we will be able to offer the best services in Finland cost-effectively to the forthcoming HUS Group and wellbeing services counties.