Varmistamme häiriöttömän sairaalatoiminnan

 • Minimoimme kriittisten häiriöiden vaikutukset
 • Toimintatapamme on ennaltaehkäisevä

Varmistamme, että vastuullamme olevat toiminnot palvelevat sairaalatoiminnan muuttuvia vaatimuksia joka päivä ympäri vuorokauden
Tunnistamme ennakoivasti riskit ja varaudumme osaltamme niihin ajanmukaisilla ratkaisuilla

Strateginen mittari

 • Kriittisten häiriöiden rekisteröiminen ja ennakoivien kehitystoimenpiteiden toimeenpano

Tavoitteita ja toimenpiteitä 2021

 • Lisäsimme putkiposti- ja Tempusjärjestelmän toimintavarmuutta siirtämällä huoltotöiden aiheuttamia käyttökatkoja yöajalle, sekä lyhentämällä reaktioaikaa kahdesta tunnista jatkuvaan läsnäoloon.

  Näin tuotamme vaativammat palvelut nykyisellä tai jopa nykyistä pienemmillä kustannuksilla.

 • Aloitimme tuottaa palo- ja pelastus- koulutusta digitaalisella koulutusalustalla vuodesta 2021 alkaen.

  Näin vastaamme kasvaneeseen koulutustarpeeseen kustannustehokkaasti.

Meillä on osaavin henkilöstö

 • Varmistamme osaamisen kehittymisen
 • Olemme haluttu työyhteisö

Kilpailukykymme perustuu osaavaan henkilöstöön, jolla on sairaalaympäristön erikoisosaamista
Haemme ja sovellamme aktiivisesti tietoa ja parhaita käytäntöjä työhömme liittyen
Teemme sujuvaa yhteistyötä yli organisaatiorajojen

Strateginen mittari

 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen käsitelty kehityskeskusteluiden yhteydessä vuosittain

Tavoitteita ja toimenpiteitä 2021

 • Tuotimme sisäisiä koulutuksia digitaalisella alustalla.

  Näin kehitämme henkilökunnan osaamista, samalla helpotamme uusien ajatusten, käytänteiden ja välineiden käyttöönottoa.

 • Kehitimme toimintatapojamme ja raportointia tehokkaammaksi sekä yhdenmukaistimme käytäntöjä ottamalla käyttöön uusia järjestelmiä muun muassa henkilöstöjohtamiseen.

  Näin parannamme kustannustietoisuutta ja ennustettavuutta. Samalla aikataulujen seuranta tarkentuu ja irrallisen tiedon hakeminen vähenee. Osaamisen kehittäminen on osa toimintatapaamme.

Toimimme vastuullisesti ja kilpailukykyisesti

 • Palvelumme ovat kustannus-tehokkaat ja laadukkaat
 • Sitoudumme toiminnassamme kohti hiilineutraalisuutta

Kannamme vastuuta sekä ympäristöstä että yhteiskunnasta
Ilmastonmuutokseen vastaaminen on koko konsernin tavoite, jonka otamme huomioon kaikissa ratkaisuissamme
Kannamme oman 100 % vastuumme yhteiskunnasta palvelemalla toimijoita, jotka hyötyvät erikoisosaamisestamme

Strateginen mittari

 • Hiilikädenjälki / hiilijalanjälki
 • Laskutusaste

Tavoitteita ja toimenpiteitä 2021

 • Kehitimme hankintatoimintaa. Toimenpiteet kohdistuivat sopimusten hallintaan, toimintaohjeisiin, raportoinnin kehittämiseen, tiedottamiseen sekä kilpailuttamattomien ja sopimuksettomien toimijoiden vähentämiseen.

  Näin lisäämme sisäisen tiedon määrää ja laatua, sekä parannamme hankinnoilla saavutettuja hyötyjä.

 • Pidimme sopimushinnat kilpailukykyisinä ja edullisina. Laskutushintojen nousu pyritään pitämään keskimäärin yhdessä prosentissa, kun alan kustannukset nousevat keskimäärin 2,85 prosenttia.

  Näin parannamme kilpailukykyämme.

 • Nostimme tilatehokkuutta jättämällä lisäneliöitä vuokraamatta.

  Näin saavutamme kustannustehokkuutta ja edistämme muuntojoustavuutta.

 • Erityisiä tavoitteita ja toimenpiteistä ovat lisäksi * huoltokirjan laitetietojen keruun digitalisointi * ostolaskujen reititys sekä automatisoidut tiliöinnit tekoälyllä * työajanseurannan kehitys * pysäköintitoiminnon kehittäminen puomittomalla järjestelmällä * päätearkiston digitalisointi ja tilasta luopuminen.

Olemme luotettava kumppani

 • Asiakastyytyväisyytemme on korkealla tasolla
 • Meidät tunnetaan luotettavana yhteistyökumppanina

Kohtaamme niin sisäiset kuin ulkoiset asiakkaamme luottamusta synnyttäen
Tarjoamme luotettavia ratkaisuja niin pieniin kuin suuriinkin tarpeisiin

Strateginen mittari

 • Asiakastyytyväisyys

Tavoitteita ja toimenpiteitä 2021

 • Kehitimme suunnittelukokousten käytäntöjä. Toimenpiteitä ovat suunnittelupalaverien läsnäolon korvaaminen etäkokouksilla sekä työmaakierrosten tehostaminen kohdennetuilla osallistujilla.

  Näin alennamme suunnittelu-, tiimi- ja hankekokousten kustannuksia matka-ajan, pysäköinnin ja kilometrikorvausten osalta.

 • Lisäsimme sähköistä hyväksyntää koskien kaikkea yhtiön sisäistä toimintaa, ja laajentaen sitä HUSin sekä erityisesti urakoitsijoiden ja suunnittelutoimistojen kanssa tapahtuvaan hyväksyntään.

  Näin saavutamme laatu-, ajansäästö- ja kustannushyötyjä.

 • Kehitimme avainpalvelutoimintaa Meilahdessa. Selvitimme mahdollisuuksia avain- ja asuntopalveluiden keskittämiseen.

  Näin toiminnot yhdenmukaistuvat ja saavutamme laatu- ja kustannushyötyjä.