Tilinpäätös

TULOSLASKELMA

2021 2020
LIIKEVAIHTO
LIIKEVAIHTO 245 499 143,45 221 394 320,36
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Liiketoiminnan muut tuotot 16 035,37 56 392,15
MATERIAALIT JA PALVELUT
Aineet tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -12 176 673,92 -8 806 866,20
Varaston muutos 35 994,24 10 883,32
Ulkopuoliset palvelut -204 720 004,37 -186 083 709,86
MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ -216 860 684,05 -194 879 692,74
HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot -17 449 092,80 -15 775 258,46
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut -2 840 216,62 -2 720 173,21
Muut henkilösivukulut -529 372,13 -378 218,46
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -20 818 681,55 -18 873 650,13
POISTOT
Suunnitelman mukaiset poistot -1 885 466,78 -1 933 766,34
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Liiketoiminnan muut kulut -5 859 801,07 -5 641 439,82
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 90 545,37 122 163,48
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 11 243,66 11 243,66
Muut korko-ja rahoitustuotot 3 760,28 8 725,75
Korkokulut saman konsernin yrityksille -26 759,99 -43 448,92
Muut korko-ja rahoituskulut -21 737,78 -30 761,65
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -33 493,83 -54 241,16
VOITTO ENNEN TPSIIRTOJA JA VEROJA 57 051,54 67 922,32
Muut välittömät verot -12 041,37 -13 503,81
TILIKAUDEN VOITTO 45 010,17 54 418,51

 

TASE

31.12.2021 31.12.2020
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet 2 120,00 4 240,00
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 2 120,00 4 240,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Rakennukset ja rakennelmat 30 578 905,40 32 060 030,34
Koneet ja kalusto 2 626 693,26 2 843 337,23
Muut aineelliset hyödykkeet 2 320,00 2 320,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 33 207 918,66 34 905 687,57
SIJOITUKSET
Osuudet saman konsernin yrityksistä 5 045,64 5 045,64
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 439 548,72 439 548,72
Muut osakkeet ja osuudet 740 427,68 722 304,34
Muut saamiset 13 455,01 26 910,05
SIJOITUKSET YHTEENSÄ 1 198 477,05 1 193 808,75
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 34 408 515,71 36 103 736,32
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
Aineet ja tarvikkeet 242 039,67 206 045,43
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 242 039,67 206 045,43
SAAMISET
Myyntisaamiset 543 625,13 386 233,04
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 33 281 512,64 20 401 258,43
Muut saamiset 8 559,12 4 282,57
Siirtosaamiset 452 403,69 413 752,68
SAAMISET YHTEENSÄ 34 286 100,58 21 205 526,72
RAHAT JA PANKKISAAMISET
Rahat ja pankkisaamiset 19 520,30 18 264,40
RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ 19 520,30 18 264,40
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 34 547 660,55 21 429 836,55
VASTAAVAA YHTEENSÄ 68 956 176,26 57 533 572,87
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 723 208,08 723 208,08
Ed,tilikausien voitto 1 372 907,82 1 318 489,31
Tilikauden voitto 45 010,17 54 418,51
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 141 126,07 2 096 115,90
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 3 459 584,00 4 586 196,00
Lainat saman konsernin yrityksiltä 21 311 000,00 22 483 000,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 24 770 584,00 27 069 196,00
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 126 612,00 1 126 612,00
Lainat saman konsernin yrityksiltä 1 172 000,00 1 172 000,00
Saadut ennakot 307 857,07 246 971,56
Ostovelat 13 141 780,89 13 141 780,89
Velat saman konsernin yrityksille 199 428,83 211 401,39
Muut velat 12 501 441,08 9 379 282,65
Siirtovelat 3 090 212,48 3 090 212,48
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 42 044 466,19 28 368 260,97
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 66 815 050,19 55 437 456,97
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 68 956 176,26 57 533 572,87